15070500XXX00

[1507, May 20 - June 7]

Deventer and Kampen to the Hanseatic Kontor in Bergen: complaints about the Kontor, among others about the forbidden trade with Iceland, Shetland and the Faroes, which provides unfair competition as it brings cheap fish of inferior quality on the market, and about unfair treatment of merchants from the Zuiderzee cities by the Kontor.

Created for and published on the HANSdoc website of the German Maritime Museum, Bremerhaven, by Bart Holterman in the context of the research project Between the North Sea and the Norwegian Sea: interdisciplinary Studies of the Hanse. Licensed CC BY.

Kampen, Stadsarchief Kampen

00001 Stadsbestuur Kampen, 2133

Facsimile not (yet) available

Hanserecesse III, 9, no. 698
Diplomatarium Islandicum 11:57 (parts about Iceland only, after Hanserecesse)

...

Vorder, wolwiisen, werdigen, lieven heren, beclagen sick die coiplude van Deventer ende Campen vorscreven, soe in voirleden tiiden die heren van der Duiitscher hansze overkomen siint, dat niemant uther hansze steden segelen solde in lislant, Verou oft in Hetlant, dat alzoe niet geholden wort, ende den coipman van Bargen, sonderlinges van Deventer ende Campen, seer schadeliken is, want die Helten roetscheer aldair gebrocht wort, verkoft ende gegeven om cleiin gelt in groeten achterdele van den gueden roetscheer, dairover die lude bedrogen worden, als juwe werdicheide wal koenen bedenken. Begeren dairomme miit vliitiger andacht, sulx mochte afgestalt werden, ofte ons des geliiken to gunnen. Oick, lieven heren, belast men ons to Bargen, gheen lose roetscheer to schepen, des men ons marklike penningen afgenomen heft tot onsen groten schaden ende naedeyle; want men plechte in voirtiiden ene tonne to kopen om een ß, die nu viiff ß gelt, ende koenen nochtans ghene tonnen kriigen. Soe dan den coipman, die alhiir oestwart siin roetscheer ende viisch schepet, sulx nicht hiinderliken is, want uther Zuderzee gheen roetscheer oestwart geschepet wort, dat den coipman alhiir schaden mach, soe begeren wii denstliken, u ersamheide ons tsvelve wolden gunnen. Ende, want wii weiinich schepen hebben, oick omtrent der Suderzee als in Vrieslant nicht en is dat vierde pairt van schepen, alst over 25 jair was, ende om voirtokomen sulken clachliken sahaden, Godt betert, wii gemeiinliken geleden hebben, sonderlinges to jair vorleden, dair soe mennich guet geselle siin liif end guet over liete, dat men ons dan oick wolde gunnen, alst van noeden were, schepen to vrochten, die ons dienen mochten. Bidden oick oetmodeliken. juwe ersamheide dairvoir siin willen, dat men niet meer alzulke niie ongewontlike insate alleen, sonder ons to verwittigen, en make, als vorscreven is, dairover wii onwetende in schaden gekomen syn, twelke doch onbehoirlicken ende contrarie is den recesse, gesloten in den jare van 65, inholdende, dat niemant ontwetens in schaden ader boete en kome noch en dorve seggen, hii en hebbe des nicht geweten; soe hebben die heren van den steden dairop geordiniert, gesloten ende berecesset, dat een juwelick stadt van der hansze op dat raethuys in ene opene gemeiine plaetsze unde die coipman to Brugge in des coipmans huys die vorscreven punten ende articulen op enn bret schriiven laten sal ende dat bret ophangen in die vorscreven plaetsze, dair dat een juwelick coipman van der hansze der vorgerorden heren recesse ende gebode weten ende lesen mach ende sick voir schade hoeden ende wachten. Dairuth juwe werdicheide wal koenen vermarken, soe die broeke vorscreven van 6 mark op elke last niemant van den Zuderzeesschen steden gewittiget was, als voir verhaelt is, dat niemant onwetens in schaden komen sal. Soe dan mede berecesset is int jair 76, dat die olderman ende die rade richten schollen geliik den enen alze den anderen in geliiken saken, ende niemande vorder to beswarende den eynen dan den anderen, dair doch die coiplude van Deventer ende Campen altoes in allen recessen over die 70 jaren harwertz sick beclaget hebben, dat die olderlude to Bergen sii overvallen ende miit allen ongeboirlicheiden meer dan anderen belast hebben, hem opleggende ende gebiedende to holden 't gene, van hem selven ingebroken ende niet geholden wort: soe bidden ende begeren wii oetmoedeliken miit aller andacht, juwe ersame wiisheide nu eens entliken hiirinne willen raetslagen ende handelen, comittierende ende onderwiisende den ersamen olderluden to Bargen, nae alle geboirlicheiden die coiplude van Deventer ende Campen to laten hantieren oir comenschap onbelast, geliken die oir ende andere van der hansze dachlix doen, want sie hem in alle gehoirsamheit den canthoir to Bargen angaende nae gueder alder lofliker gewoente bereit sullen bewiisen. Dat willen wii ende geboirt ons tegens juwen werdigen lieften doichdeliken weder verschulden.

Transcript copied from Diplomatarium Islandicum