15321230HAT00

1532, December 30

Hatteberg

Magdalena Oleffzdotther to Eske Bylle, commander of Bergenhus: writes among others that her representative on the Faroes has reported that there is no ship on the Faroes that can sail to Bergen, and requests to have a fourth part of the ship that Eske Bylle is planning to send there, and that the Faroes have been given to Thomas Koppen from Hamburg, which is detrimental to Norwegians who have possessions on the islands.

Created for and published on the HANSdoc website of the German Maritime Museum, Bremerhaven, by Bart Holterman in the context of the research project Between the North Sea and the Norwegian Sea: interdisciplinary Studies of the Hanse. Licensed CC BY.

Copenhagen, Rigsarkivet

Eske Bille, II B a 2

Paper

Seal pressed on the outside

Danish

Facsimile not (yet) available

Diplomatarium Norvegicum 22:226

Edelig och weelbyrdygh man och strengghe ryddher her Eske Bylle staadzholldher offuer Berghenhwss øydmywcklighe sendis thetthe breff.

Wenlige oc kiærlige helse altiid tilfførne senth met vaar herre Ihesu Christo. Tacker jeg Eder kiære her Eske ffadder swnderlig gode ween oc Eder kiære husffrw ffør all ære oc dygd oc velgerninge som J mig altiid bewiist haffwe oc besynderlig ffør Eders dygdelige sendinge som J mig nw j seniste sende met myn tiænare ffør huilkie godgerninge Eder then ewyge Gwd løne oc jeg oc teslikis fforskille wiil effter myn ytherste fformaage. Kiære her Eske skal Eder tet wyttherligt ware at her kom ein kaar aff Ffærøy oc hit met te hamborge skip iffraa myn wmbwdzman i Ffærøygh oc segher han mig tet ffør tydende at ther ær jnghen skip i landit som hiit kwnne komme. Oc haffuer jeg hørt ffør løse tydende atIj velie late løpe Eders skip tiidt en saninghen veit jeg eckie. Kiære ffadder ær sa atIi velie ffrakte Edert skip tiidt ta ær jeg begiærandis ein ffiærde part j skippet aff oc tiil oc giiffue Ederh i ffrakt som gammwll sedwane ær. Jtem fframdelis skal Eder oc veterligt vare at thenne karl haffuer vnderwiist mig at then samme hamborge man som landit haffuer aff høgborne fførste konning Ffræddrik hann var hans nadis kanseleer oc haffuer han ffaadt landit j fforlæning j syn liiffztiid oc ær hans mandh sa at han heiter Tomes Kiøkiæn. Sydhen te ffæriske lærde hamborge maall sa ær tet eckie teris ffordeel her i Norge som goodz haffwe ther j landit hwrw te kiøkie eller hwrv te sywde. Tee kommer her ganske lytet pa kaaffathen her j landyth ffran før ty som gamwlt plegsyd pleger at ware. Kiære herre sender jeg jntiil Eder samme fførde karl sa maa Eders strengheit ytermere forhøre met hanom huad som tydest ær om alle stickier. Jtem kiære herre oc faadder ær jeg begiærandis aff Eder eit got raad i sa motte at jeg haffuer tet i akth at jeg wiil sende Beinkt Karsson offuer tiil Tysland oc tiidt som jeg haffuer hørt som myn brodher skwlle varæ oc fforhøra til viisse huad heller han ær leffuendis eller døødh at jeg kwnne vete tiil visse huad1 jeg jeg2 skal rætte mig effther. Oc haffuer jeg tet i myn akt at giøre taa all lekawell met Eders raadh oc velie. Kiære herre oc ffadder beder jeg Eder nw kiærlige atIi scriffue mig nw tiil eit redeligt swar om alle sticke som myn gode tro ær tiil Eder oc ødmywklige bøøn. Ey meir pa thenne her tiid her tiid. Her met Eder oc Eders kiære husffrw ffrw Swffie oc myn gwdzson oc jomffrven then ewige Gwd beffallandis. Snarlige scriffuit pa Hatteberg siættedaag jwll anno Domini 1532

Edhers ffatige ween Magdalena Oleffzdotther.

Transcript copied from Diplomatarium Islandicum