15671031AAR01

1567, October 31

Aarhus

King Frederick II of Denmark permits Johan Hudeman from Bremen to trade with the harbour Bodenstede in Iceland until further notice, on the condition that he will not trade sulfur or fish oil, trade commodities of good quality, and will not use false measures and weights.

Created for and published on the HANSdoc website of the German Maritime Museum, Bremerhaven, by Bart Holterman in the context of the research project Between the North Sea and the Norwegian Sea: interdisciplinary Studies of the Hanse. Licensed CC BY.

Copenhagen, Rigsarkivet

Danske Kancelli, Registre over alle Lande 9, f. 361.

Diplomatarium Islandicum 15:28 (after a transcript by Jón Sigurðsson, JS 493 4to).

Johan Hwman. borger till Bremen. fick breff att lade besegle en haffn paa Island. saa liudendis.

Wij Frederich thennd andenn etc. Giøre alle witterligtt. att wij aff wor synderlig gunst och naade haffue vndt och tilladt och nu med thette wort obne breff vnde och tillade. att thenne breffuissere Johann Human. borger til Bremen. maa lade beseigle enn wor och kronens haffnn paa wort lannd Islannd wdj Snefeldsyssell. kaldis Buderstadt. och ther sammestedz med wore vndersotthe handle och wandle och thennom lade tilføre. meel. maltt och andenn fettallie. saa och hues andre gode ware. som the till theris klede och føde behoff haffue och ther egienn att maa indkiøbe. hues ware ther falder. vndertagitt traun. suoffuell och andre forbudne ware. till saa lennge wij hannom med wort breff thett egienn affkynder och vpschriffuer. dog saa hand aarligen till gode rede skall giffue ther aff till oss och kronen enn lest meell. enn lest øell. enn halff lest brød. enn halff thønne huidt saltt. enn half thønne eddicke. och tiuge fem gang heste skouff och thett wor fogitt paa forschreffne vort land Island paa wore wegne fornøige. Skall hand och were forplicht att lade giøre forschreffne wore vndersotthe tilførinng effther som forschreffuit staar med gode wforfalskede ware. som forschreffne wore vndersotthe nøttige och gafflige[!] ere och thennom thett for itt skielligtt och billigt werdt selge och affhennde. Tisligiste skall hand och hans fuldmechtige bruge rett maade och wegt och j alle maade seg forholde saa ingen klage offuer hannom kommindis worder. Cum inhibitione solita. Datum Aarhussgardt 31 octobris aar etc. 1567.

Transcript copied from Diplomatarium Islandicum.